อัตราค่าบริการหรือค่าจ้างการทำประชาสัมพันธ์จะแพงหรือถูกขึ้นอยู่กับสิ่งใด

อย่างไรก็ตามโดยที่งานให้บริการคำแนะนำปรึกษาหรือรับจ้างทำความสัมพันธ์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งอื่นใดซึ่งรวมทั้งลักษณะกิจการของบริษัทลูกค้าที่มีว่าจ้างด้วย  ฉะนั้นการคิดค่าบริการหรือค่าจ้างในการทำประชาสัมพันธ์จึงแตกต่างกันหลายระดับราคาค่าจ้างทำประชาสัมพันธ์จะถูกหรือแพงส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและสีมือความสามารถของสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์หรือบริษัทรับจ้างทำความสัมพันธ์นั้นด้วยโดยทั่วไปแล้วการคิดอัตราค่าบริการในการรับจ้างทำสายสัมพันธ์ของบริษัทรับจ้างทำแถวสัมพันธ์หรือสมัครงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์นั้นจะมากหรือน้อย จะถูกหรือแพงย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆดังนี้

ค่าบริการ

  1. ขนาดของจำนวนกำลังเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทรับจ้างทำให้สัมพันธ์ที่จะต้องไปใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หรือให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านงานประชาสัมพันธ์ไปแต่ละโครงการ
  2. ระยะเวลาสำหรับการให้บริการหรือการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์จากช่วงระยะเวลาที่ให้บริการหรือดำเนินงานมีระยะยาวยาวนานอัตราค่าจ้างบริการก็ย่อมสูงเป็นเงาตามตัว
  3. ค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ยต่างๆในการให้บริการและดำเนินงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการติดต่อต่างๆค่าพาหนะค่าโทรศัพท์เป็นต้นยกตัวอย่างของจริงเช่น บริษัท hill and knowlton ก็ใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคิดค่าบริการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าที่มาว่าจ้างเช่นกันโดยบังเอิญขายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทจะคิดค่าบริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าที่มาว่าจ้างโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้
  • ระยะเวลาที่มาว่าจ้างให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กำลังเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ใช้ไปในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในโครงการมันๆ
  • ค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ยต่างๆค่าใช้จ่ายราคาส่งไม่ตรงตามที่บริการต้องใช้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามโครงการนั้น

สรุปแล้วก็คือบริษัทหรือองค์การใดที่จะมาจ้างให้ทำประชาสัมพันธ์หรือให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์นั้นโทรหาบริษัทหรือองค์กรใดมีโปรเจคในการดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือต้องการใช้เจ้าหน้าที่พนักงานหรือสต๊าฟของบริษัทผู้รับจ้างไปจำนวนมากบริษัทผู้ว่าจ้างก็ยังต้องเสียค่าบริการในอัตราที่ค่อนข้างสูงเป็นธรรมดานอกจากนี้ยังรวมถึงระยะเวลาที่ให้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องการใช้ไปในการบริการนั้นในงานบางแห่งที่ไม่ว่าจะให้ทำประชาสัมพันธ์อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อมากเช่นค่าพาหนะเดินทางติดต่อไปมา หน่วยงานเหล่านี้อาจต้องเสียค่าบริการในอัตราค่อนข้างสูงเช่นกัน