การประชาสัมพันธ์ชุมชนคือ ?

การประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ชุมชนคือการที่องค์การสถาบันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นชุมชนในละแวกใกล้เคียง อันได้แก่ กลุ่มประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณองค์การสถาบัน หรือใกล้บริเวณโรงงานหรือสำนักงานบริษัทธุรกิจตั้งอยู่ ซึ่งชุมชนเหล่านั้นเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือการสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นงานประชาสัมพันธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหน่วยงานต่างๆ

ความหมายของชุมชน

มีนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและอื่นได้ให้ความหมายและอธิบายถึงชุมชนไว้หลายทัศนะด้วยกัน ดังนี้คือ

Camfeild และ Moore อธิบายว่า ชุมชนหมายถึง กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกแห่งเดียวกันร่วมรัฐบาลเดียวกันและมีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

Maciver กล่าวว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนซึ่งอยู่รวมกันมีความเป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจร่วมกันรวมทั้งมีความสนใจหลายหลายอย่างเป็นกลุ่มก้อนก้างขวางครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้

Davis ให้ความหมายว่าชุมชนคือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกันและอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็กสามารถดำรงชีวิตทางสังคมในด้านต่างๆได้ทั้งหมด

Park และ Burgess กล่าวว่า ชุมชนคืออาณาบริเวณท้องถิ่นซึ่งมีผู้คนเข้ามารวมกันอยู่และผู้คนในท้องถิ่นนั้นพูดภาษาเดียวกันมีประเพณีเหมือนกันมีความรู้สึกร่วมกันและมีการกระทำที่เป็นไปในแบบแผนหรือแนวเดียวกัน

กล่าวโดยสรุปชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่คลองบริเวณที่มีอาณาเขตแน่นอนและกลุ่มชนนี้จะมีความผูกพันกับอาณาบริเวณหรือสถานที่นั้น รวมทั้งการยึดเหนี่ยวกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง

ประเภทของชุมชน

ชุมชนสามารถจำแนกออกได้อย่างกว้างขวางเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะของชุมชนคือ

  1. ชุมชนแบบชนบท  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามชนบท ท้องทุ่งนา มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วไปและอยู่กันเป็นหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อและกระทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ชุมชนแบบนี้จะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนชนบทจะเป็นไปในรูปของความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ คือ มีความสนิทใกล้ชิดสนิทสนมกันมากแบบครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในละแวกเดียวกัน เพราะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนแบบชนบทนี้ส่วนมากจะประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนที่เป็นเครือญาติเกี่ยวดองกัน
  2. ชุมชนในเมือง จะประกอบด้วยกลุ่มชนขนาดใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากในอาณาบริเวณขนาดเล็กหรือมีอาณาเขตจำกัด และมีผู้คนจำนวนมากอยู่กันอย่างหนาแน่นกลุ่มผู้คนเหล่านี้มีความสนใจและมีสถาบันต่างๆแบบเดียวกันลักษณะของความสัมพันธ์ของชุมชนเมืองจะเป็นไปในรูปของความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิคือ มีความสัมพันธ์กันอย่างผิวเผินไม่สนิทสนมเหมือนชุมชนแบบชนบท เพราะชีวิตของชุมชนในเมืองมีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างมากกว่าชีวิตในชนบท เพราะโดนรูปทางสังคมของชุมชนแบบนี้จะประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนที่มีความสนใจร่วมกันเท่านั้น